วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความเป็นธรรมในสังคม (Social Justice)
ความสำนึก ตระหนักในความสาคัญของความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม
http://www.naksit.org/data_storypic/humanright002.jpg
แนวคิด
ทุกคนควรได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิกำเนิด ฐานะ หรือการศึกษา รวมทั้งต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย ดังนั้นการให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การไม่เอาเปรียบผู้อื่น และการเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองจะช่วยให้รักษาความเป็นธรรมในสังคมได้ มากขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น